43107r08 43120r08 43144r08 43148r08 43161r08 43207r08 43208r08 43225r08 43226r08 43233r08 43238r08 43247r08 43258r08 43260r08 43265r08 43267r08 43290r08 43313r08 43369r08 43371r08
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-01-11

Otwarty Konkurs Ofert

 ZARZĄDZENIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY UDANIN z dnia 11 stycznia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Udanin w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku przez organizacje pozarządow


 

 

WÓJT GMINY UDANIN

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016 poz.1817)

ogłasza z dniem 16 stycznia 2017roku otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 

1. Nazwa zadania, informacja o wysokości dotacji na realizację tego zadania

„Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Udanin i województwa Dolnośląskiego”.

Kwota dotacji na 2017 rok – 110.000,00zł z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu sportowego i materiałów,

- należyte utrzymanie boisk na terenie Gminy,

- delegacje sędziowskie,

- badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników,

- transport na spotkania piłkarskie,

- opłaty administracyjne( składki do OZPN, opłaty startowe, licencje, transfery itp.),

- koszty prowadzenia księgowości.

        2.Rodzaj zadania.

Powierzenie zadania w zakresie organizacji współzawodnictwa i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Udanin i województwa Dolnośląskiego.

3.Zasady przyznawania dotacji.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016 poz. 1817.)

4. Warunki konkursu:

1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2016 poz. 1817.), które:

1)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

2)      w wyznaczonym terminie i miejscu  złożą oferty na określonym formularzu.

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowwych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

5. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Udaninie adres: Udanin 26, 55-340Udanin 

(parter) w terminie do  07 lutego 2017 roku, do godziny 15:00 (liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Udaninie). Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

2. Oferty należy składać w 1 egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego (nazwa zadania)”.

3. Do oferty należy dołączyć:

1) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – dokumenty potwierdzające status prawny oferenta

2) aktualny statut lub inny dokument określający zakres działania oferenta.

3) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)

Wyżej wymienione dokumenty powinny być przedłożone w oryginale lub w postaci kserokopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę uprawnioną do reprezentowania organizacji.

6. Kryteria wyboru ofert.

Kryteria, które będą brane pod uwagę przy wyborze ofert:

Kryteria formalne:

a)      czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)      czy oferta została złożona w terminie,

c)      czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

d)      czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki.

 (Oferty, które nie zostaną złożone w terminie lub na wymaganym formularzu oraz złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zostaną odrzucone).

Kryteria merytoryczne:

a)      ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,

b)      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c)      ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

d)      w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

e)      uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,

f)        uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

7. Tryb wyboru ofert.

1. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Udanin.

2.Komisja oceniająca oferty może żądać złożenia przez oferenta, w określonym przez Komisję terminie, wyjaśnień, informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.

3. Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Wójt Gminy Udanin Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4.Istnieje możliwość wyboru kilku oferentów w celu realizacji jednego zadania. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Termin dokonania wyboru ofert.

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2017 r.,

 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną opublikowane:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Udanin;

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;

3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

9. Informacje dodatkowe:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do:

1)      przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

2)      zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, w takim przypadku konieczne jest dostarczenie przez oferenta zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania i zaktualizowanego kosztorysu, stosownie do proponowanej kwoty dotacji. Niedostarczenie powyższych dokumentów, w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału w dalszym postępowaniu konkursowym.

2. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

3. Dodatkowe informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Urzędzie Gminy Udanin, pokój 19 lub pod nr telefonu 76 7442890.

 

Wójt Gminy Udanin

Teresa Olkiewicz

                             

 

 

Opublikował : Łukasz Skrzypiec
 
Ilość wyświetleń:
1552
Gmina Udanin, Udanin 26, 55-340 Udanin, pow. Średzki, woj. dolnośląskie
tel.: 76/ 744-28-70 , 76/744-28-88, fax: 76/ 744-28-99 , 76/ 870-92-42, email: ug@udanin.pl, http://www.udanin.pl
NIP: 913-15-00-162
projekt i hosting: INTERmedi@  |  ZARZĄDZANIE PRZEZ: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.